gbɨ́nkízɨ́nìgbɨ̀m
call the name of god.
ɛ̀zɨ̄bɛ̄zɛ̄ndɛ̄hyɨ̄ŋkītʃāŋìgbɨ̀mkínkʊ́núrʉ́óbìbāk
We, the BezenWe do not go to church.If a bad day comes
 

ɛ̀zɨ̄bɛ̄zɛ̄ndɛ̄hyɨ̄ŋkītʃāŋìgbɨ̀mkín
We, the BezenWe do not go to church.
dɔ̂kpɔ̄kɛ̄gbɨ́nkízɨ́nìgbɨ̀mɔ̀
we will cry and call the name of god.
 

kʊ́núrʉ́óbìbākmâdɔ̂kpɔ̄kɛ̄gbɨ́nkízɨ́nìgbɨ̀mɔ̀
If a bad day comeswe will cry and call the name of god.
ɛ̀zɨ̄bɛ̄zɛ̄n
We, the Bezen
 

dɛ̄hyɨ̄ŋkītʃāŋìgbɨ̀mkínkʊ́núrʉ́óbìbākdɔ̂kpɔ̄kɛ̄gbɨ́nkízɨ́nìgbɨ̀mɔ̀
We do not go to church.If a bad day comeswe will cry and call the name of god.
 

ɛ̀ɲībɛ̄zɛ̄nnɛ̄hyɨ̄ŋkītʃāŋìgbɨ̀mkínkʊ́núrʉ́óbìbāk
You, Bezen,you do not go to church.If a bad day comes
 

dɔ̂kpɔ̄kɛ̄gbɨ́nkízɨ́nìgbɨ̀mɔ̀
we will cry and call the name of god.
ɛ̀zɨ̄bɛ̄zɛ̄ndɛ̄hyɨ̄ŋkītʃāŋìgbɨ̀mkín
We, the BezenWe do not go to church.
 

ɛ̀zɨ̄bɛ̄zɛ̄n
We, the Bezen
kʊ́núrʉ́óbìbākdɔ̂kpɔ̄kɛ̄gbɨ́nkízɨ́nìgbɨ̀mɔ̀
If a bad day comeswe will cry and call the name of god.
 

dɛ̄hyɨ̄ŋkītʃāŋìgbɨ̀mkínkʊ́núrʉ́óbìbākdɔ̂kpɔ̄kɛ̄gbɨ́nkízɨ́nìgbɨ̀mɔ̀
We do not go to church.If a bad day comeswe will cry and call the name of god.
 

ɛ̀zɨ̄bɛ̄zɛ̄ndɛ̄hyɨ̄ŋkītʃāŋìgbɨ̀mkínkʊ́núrʉ́óbìbāk
We, the BezenWe do not go to church.If a bad day comes
 

ɛ̀zɨ̄bɛ̄zɛ̄ndɛ̄hyɨ̄ŋkītʃāŋìgbɨ̀mkín
We, the BezenWe do not go to church.
dɔ̂kpɔ̄kɛ̄gbɨ́nkízɨ́nìgbɨ̀mɔ̀
we will cry and call the name of god.
 

kʊ́núrʉ́óbìbākdɔ̂kpɔ̄kɛ̄gbɨ́nkízɨ́nìgbɨ̀mɔ̀
If a bad day comeswe will cry and call the name of god.
ɛ̀zɨ̄bɛ̄zɛ̄n
We, the Bezen
 

dɛ̄hyɨ̄ŋkītʃāŋìgbɨ̀mkínkʊ́núrʉ́óbìbākdɔ̂kpɔ̄kɛ̄gbɨ́nkízɨ́nìgbɨ̀mɔ̀
We do not go to church.If a bad day comeswe will cry and call the name of god.
 

ɛ̀zɨ̄bɛ̄zɛ̄ndɛ̄hyɨ̄ŋkītʃāŋìgbɨ̀mkínkʊ́núrʉ́óbìbāk
We, the BezenWe do not go to church.If a bad day comes
 

dɔ̂kpɔ̄kɛ̄gbɨ́nkízɨ́nìgbɨ̀mɔ̀
we will cry and call the name of god.
ɛ̀zɨ̄bɛ̄zɛ̄ndɛ̄hyɨ̄ŋkītʃāŋìgbɨ̀mkín
We, the BezenWe do not go to church.
 

kʊ́núrʉ́óbìbākdɔ̂kpɔ̄kɛ̄gbɨ́nkízɨ́nìgbɨ̀mɔ̀
If a bad day comeswe will cry and call the name of god.